Cung cấp thiết bị, lắp đặt, vận hành Trạm nghiền xi măng Vạn Ninh

Công ty Optimize cung cấp vật tư thiết bị trạm nghiền xi măng Vạn Ninh, đồng thời lắp đặt căn chỉnh, chạy thử toàn bộ thiết bị công nghệ của trạm nghiền. Toàn bộ nhà máy được vận hành điều khiển giám sát trên hệ thống PLC và HMI do Optimize cung cấp và lập trình điều khiển. Trong thời gian 45 ngày, Optimize đã hoàn thiện lắp đặt và chạy thử toàn bộ dây chuyền thiết bị công nghệ đạt yêu cầu.


You may also like...