Tagged: đào tạo PLC

Đào tạo PLC S7200,S7300

Công ty OPTIMIZE chuyên thực hiện đào tạo hệ thống PLC cơ bản và nâng cao, PLC S7 200, S7 300 của Siemens. Các chương trình đào tạo bao gồm: 1 PLC S7 200,...